اهداف و چشم انداز

«مجله پژوهش‌های تعلیم و تربیت اسلامی»، پذیرای مقالات علمی - پژوهشی محققان گرامی حوزۀ تعلیم و تربیت اسلامی در موضوعات زیر می‌باشیم. ضمن تشکر از محققان گرامی، جهت انتخاب این نشریه برای انتشار مقالات علمی خود، به آگاهی می‌رساند که مجله پژوهش‌های تعلیم و تربیت اسلامی، تمامی تلاش خود را در جهت انجام دقیق و به موقع فرایند داوری و پذیرش مقالات انجام خواهد داد.

1-    فلسفة تربیت

2-    تاریخ تعلیم و تربیت

3-    روان‌شناسی تربیتی

4-    ادبیات و تربیت

5-    تربیت مبتنی بر آیات و روایات

6-    منابع‌شناسی و نقد منابع در تربیت اسلامی

7-    حقوق و تربیت

8-    تربیت سیاسی

9- مدیریت آموزشی

 10- برنامه درسی

11- جامعه‌شناسی آموزش و پرورش

12- اقتصاد تعلیم و تربیت

13- مطالعات کودکی

1-    فلسفة تربیت

2-    تاریخ تعلیم و تربیت

3-    روان‌شناسی تربیتی

4-    ادبیات و تربیت

5-    تربیت مبتنی بر آیات و روایات

6-    منابع‌شناسی و نقد منابع در تربیت اسلامی

7-    حقوق و تربیت

8-    تربیت سیاسی

9- مدیریت آموزشی

 10- برنامه درسی

11- جامعه‌شناسی آموزش و پرورش

12- اقتصاد تعلیم و تربیت

13- مطالعات کودکی

14. ادبیات کودک

_____________