اعضای هیات تحریریه

سردبیر

عباسعلی رستمی نسب

فلسفه تعلیم و تربیت -

rostaminasabuk.ac.ir

مدیر مسئول

سارا اسدپور

فلسفه تعلیم و تربیت Shahid Bahonar University of Kerman

sasadpouruk.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

عیسی ابراهیم زاده

دانشیار

ebrahimzissagmail.com

محمد جعفر پاک سرشت

فلسفه تعلیم و تربیت استاد

paksereshtscu.ac.ir

سید احمد رهنمایی

فلسفه تعلیم و تربیت موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی

rahnamaqabas.net

محمدرضا شرفی جم

علوم تربیتی دانشیار

msharafiut.ac.ir

مسعود صفایی مقدم

دکتری فلسفه تعلیم و تربیت دانشیار

.
safaei_mscu.ac.ir

حمیدرضا علوی

علوم تربیتی استاد

alaviuk.ac.ir

مهدی لسانی

مدیریت آموزشی دانشیار

mlesaniuk.ac.ir

پروین صمدی

برنامه ریزی درسی دانشیار

.
p.samadi2013yahoo.com
.