فرایند پذیرش مقالات

فرایند پذیرش مقالات در نشریه پژوهش های تعلیم و تربیت اسلامی

بعد از بارگذاری مقاله توسط نویسنده، مقاله به طور اجمالی بررسی می‌شود. در بررسی اولیه، برخی مقاله ها به دلیل عدم تناسب موضوعی و نداشتن معیارهای لازم رد می‌شوند و تنها مقاله‌هایی که واجد شرایط زیر باشند به داوری تخصصی ارسال می‌شوند:

۱. با اهداف و چشم اندازهای فصلنامه مطابقت داشته باشد.

۲. موضوعات در زمینه تعلیم و تربیت اسلامی در متن مقاله به خوبی تبیین شده باشد.

۳. مقاله به لحاظ محتوایی و علمی واجد شرایط ارسال به داوری باشد.

۴. شیوه نامه نگارش فصلنامه در آن رعایت شده باشد.

  1. نوآوری داشته باشد

 

تعیین داوری تخصصی

مقاله هایی که مرحله بررسی اولیه را گذراندند و تشخیص داده شد که برای داوری همه‌جانبه ارسال شود به دو داور با حفظ محرمانگی و بدون نام نویسندگان ارسال می شود. نه داور از نام نویسندگان مطلع است و نه نویسندگان از نام داور. براساس نتایج داوری و مطابق نظر هیأت تحریریه ممکن است برخی مقالات به حداکثر3 داور نیز ارسال شود. ( ارزیابی مقاله توسط دو تن از اساتید متخصص. در صورتی که یک داور مقاله را قابل چاپ و داور دیگر آن را قابل چاپ نداند، مقاله به داور سوم ارسال خواهد شد). حداکثر زمان برای انجام فرایند بررسی و داوری مقاله، 2 الی 3 ماه می باشد.

 

بازنگری در مقاله توسط نویسنده:

در صورتی که مقاله توسط داوران نیازمند اصلاح تشخیص داده شود، توسط سردبیر جهت بازنگری به نویسنده برگشت داده می شود. نویسنده در این مرحله بایستی ظرف مهلتی که توسط سردبیر تعیین می شود، نسبت به رفع ایرادات و اِعمال تغییرات مورد نظر داوران اقدام نماید.پس از بازنگری، مقاله باید مجدداً توسط نویسنده از طریق سامانه ارسال گردد تا موارد اصلاحی و تغییرات توسط داوران مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد. در این مرحله ممکن است مقاله در نهایت مورد تأیید داوران قرار گیرد یا توسط آنها رد گردد. همچنین ممکن است داوران دوباره درخواست بازنگری نمایند.

طرح مقاله در جلسه هیأت تحریریه:

در صورتی که اصلاحات نویسنده به طور کامل مورد تأیید داوران قرار گیرد، مقاله برای صدور پذیرش در جلسه هیأت تحریریه فصلنامه مطرح می شود. در صورت تصویب مقاله در این جلسه، گواهی پذیرش مقاله توسط سردبیر فصلنامه صادر می شود.

  • پس از تأیید هیأت تحریریه، مقاله جهت ویراستاری علمی و ادبی ارسال می‌گردد.
  • در صورتی که ویراستار علمی یا ادبی اصلاحاتی را لازم دانست، نویسنده مقاله به اصلاح آنها خواهد پرداخت. نویسنده در این مرحله، علاوه بر اعمال اصلاحات ویراستار می بایست چکیده مبسوط تایید شده را به دو زبان فارسی و انگلیسی ارسال کند