راهنمای نویسندگان

راهنمای تدوین مقالات

از صاحب نظران و نویسندگان محترم انتظار دارد که در تدوین مقالة خود موارد زیر را لحاظ و بعد از اعمال آنها به دفتر نشریّه ارسال فرمایند.

بررسی مقالات: مقالات رسیده، نخست توسّط هیأت تحریریّه مورد بررسی قرار خواهند گرفت و در صورتی که مناسب تشخیص داده شدند و در چارچوب تخصّصی موضوع نشریّه قرار داشته باشند ؛ برای ارزیابی به سه نفر از داورانی که صاحب نظر باشند؛ ارسال خواهند شد. برای حفظ بی طرفی، نام نویسندگان از مقالات حذف می شود.

ساختار و روش تهیّة مقالات: لازم است نویسندگان محترم چارچوب تدوین مقاله را به شکل زیر حتماً رعایت فرمایند:

1ـ متن مقاله و  فهرست منابع در هر صفحه تعداد 26 سطر و طول هر سطر 12 سانتیمتر و فاصله سطرها single تایپ شود. اندازة صفحه 29×21 و حاشیه ها از راست وچپ5/4، بالا8/5، پایین85/4.

2– مقالات از 20 صفحة تایپ شده(با رعایت بند 1) ، تجاوز نکند.همچنین مقالات باید با استفاده از برنامــه Word XP ( Bzar=13) ، تنظیم و تایپ شوند .

3- درج عناوین و سمتهای نویسندگان محترم در مراحل مختلف صرفاً به همان صورت ثبت نام اولیه در سامانه لحاظ خواهد شد. بنابراین در ثبت ترتیب اسامی و سمت آنها نهایت دقت را لحاظ بفرمایید.

4-  ساختار مقاله باید بر این اساس تنظیم شود : عنوان مقاله –  نام نویسنده یا نویسندگان - چکیده – واژه های کلیدی – مقدّمه – بحث – نتیجه گیری – یادداشتها و فهرست منابع به شرح زیر:

1-4- عنوان : کوتاه ، دقیق و در بردارندۀ بیان روشنی از موضوع مقاله باشد.

2-4- نام نویسنده یا نویسندگان و رتبۀ علمی در زیر عنوان سمت  چپ نوشته شود و در زیر نویس ، نشانی پست الکترونیک نویسندۀ مسئول و دانشگاه یا موسّسۀ مربوط آورده شود.

3-4- چکیده : شامل  معرّفی موضوع ، ضرورت و اهمیّت تحقیق ، روش کار و یافته های پژوهشی است یا به تعبیری دیگر، در چکیده باید بیان شود که چه گفته ایم ، چگونه گفته ایم و چه یافته ایم که درصدوپنجاه تا دویست و پنجاه کلمه، به دو زبان فارسی و انگلیسی، نوشته شود.

4-4- واژه های کلیدی : اساسی ترین واژه هایی که مقاله حول محور آنها بحث می کند و مورد تاکید مقاله می باشد که معمولا بین 3 تا 6 واژه در نظر گرفته می شود . ( در مقابل عنوان " واژه های کلیدی" علامت (:) گذاشته شود و بعد از آن ، واژه های کلیدی  مورد نظر با علامت جدا کنندۀ ویرگول (،) قرار داده شوند.)

5-4- مقدّمه : مقدّمه  بستری است جهت آماده شدن ذهن مخاطب برای ورود به بحث اصلی . در مقدّمه معمولا موضوع از کل به جزء بیان می شود تا فضای روشنی از متن بحث برای خواننده حاصل شود.  همچنین، ضروری است که بیان هدفهای پژوهشی در مقدّمۀ مقاله مدّ نظر قرار گیرد. عنوان مقدمه با شماره گذاری (بدین صورت1-مقدمه) آورده شود.و در ادامه مقدمه عنوانهای 1-1-بیان مسأله2-1-پیشینة تحقیق و3-1- ضرورت و اهمیّت تحقیق همراه با توضیحات مربوط آورده شوند.

6-4- بحث : شامل تحلیل، تفسیر، استدلالها و نتایج تحقیق است  .بحث با شماره 2 مشخص شده و عناوین فرعی بحث به صورت 2-1، 2-2- ، 2-3- و ... تنظیم شود.

7-4- نتیجه گیری : شامل ذکر فشردۀ یافته ها و بحث می باشد که با شمارة 3 مشخص می شود.

8-4- یادداشتها:شامل ِپیوست ها ، ضمائم ، پی نوشت ها و به طور کلی مطالبی که جزو اصل مقاله نیست، امّا در ایضاح موضوع نوشته، ضروری و مناسب به نظر می رسد.

9-4- فهرست منابع: منابع  درپایان به شکل الفبایی و به صورت زیر ارائه شوند:

‌الف)کتاب : نام خانوادگی و نام نویسنده. (سال نشر).نام کتاب (با خط درشت تر).نام مترجم یا مصحّح .نوبت چاپ. نام ناشر، محلّ انتشار: ناشر.

‌ب ) نشریّه : نام خانوادگی و نام نویسنده، (سال نشر)."عنوان مقاله". نام مجلّه، جلد ، شماره، صفحه .

- بین واحدهای منابع به صورت یکدست علامت ویرگول(،) ودرپایان منابع بعد ازسال نشر نقطه گذاشته شود.

5– ارجاعات درداخل متن با (نام خانوادگی مؤلّف ، سال انتشار:شمارۀ صفحه)در داخل پرانتز آورده شود.

6- معادل لاتین واژه ها و اصطلاحات نامأنوس درجلوی آنها و درداخل پرانتز فقط یک بارآورده شود.

7- عدد نویسی فصول و بخشها، از راست به چپ نوشته شود.

8- جدولها، نمودارها و عکسها ، ترجیحاً در متن در کنار توضیحات مربوط قرار گیرند.

یاد آوری مهّم

1-مقاله از طریق  ثبت نام در سامانة نشریّه :jir.uk.ac.ir ارسال شود.

2- رسم الخطّ مورد قبول نشریّه و اصول نگارش باید بر اساس آخرین شیوه نامة فرهنگستان زبان و ادب فارسی باشد .

3-  چنانچه مقاله ای فاقد هر یک از موارد بالا باشد ؛ از دستور کار خارج می شود.

4 حقّ چاپ هرمقاله،پس­ازپذیرش­محفوظ­است­ ونویسندگان در ابتدای ارسال مقاله متعهّد می شوند تا مشخّص شدن وضعیّت مقاله، آن را به جای دیگر نفرستند. چنانچه این موضوع رعایت نشود، هیات تحریریّه در اتّخاذ تصمیم مقتضی مختار است .

5- نشریّه در اصلاح مقالاتی که نیاز به ویرایش داشته باشند ،آزاد است .

6-آراء و نظریّه های مندرج در نشریّه ، مبیّن نظر مسئولان و ناشر نیست.

        نشانی نشریّه: کرمان - انتهای­بلوار 22 بهمن – مجتمع دانشگاهی شهید باهنرکرمان - دانشکدة‌ ادبیّات و علوم انسانی –

       صندوق پستی 111 - 76165  کد پستی  7616914111 

         نشانی پست الکترونیکی نشریّهpa_islami@uk.ac.ir