اعضای هیات تحریریه

سردبیر

دکتر عباسعلی رستمی نسب

فلسفه تعلیم و تربیت -

rostaminasabuk.ac.ir

مدیر مسئول

دکتر سارا اسدپور

فلسفه تعلیم و تربیت Shahid Bahonar University of Kerman

sasadpouruk.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر عیسی ابراهیم زاده

دانشیار

ebrahimzissagmail.com

دکتر محمد جعفر پاک سرشت

فلسفه تعلیم و تربیت استاد

paksereshtscu.ac.ir

دکتر سید احمد رهنمایی

فلسفه تعلیم و تربیت موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی

rahnamaqabas.net

دکتر مسعود صفایی مقدم

دکتری فلسفه تعلیم و تربیت دانشیار

.
safaei_mscu.ac.ir

دکتر حمیدرضا علوی

علوم تربیتی استاد

alaviuk.ac.ir

دکتر مهدی لسانی

مدیریت آموزشی دانشیار

mlesaniuk.ac.ir

دکتر پروین صمدی

برنامه ریزی درسی دانشیار

.
p.samadi2013yahoo.com
.

دکتر مراد یاری دهنوی

فلسفه تعلیم و تربیت دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان

myaridehnaviuk.ac.ir

دکتر اصغر سلطانی

برنامه ریزی درسی داشیار

دانشگاه باهنر کرمان
a.soltani.eduuk.ac.ir