روایت و تحلیل تجربه زیسته دانش آموزان دختر از ارتباط با جنس مخالف و ارایه راهکاری پیشگیرانه از آنها از منظر فلسفه تربیت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 بخش علوم تربیتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان ، ایران

2 بخش علوم تربیتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهیدباهنر، کرمان ایران

3 دبیر اداره آموزش و پرورش شهر کرمان

10.22103/jir.2023.15222.1358

چکیده

یکی از معضلات اغلب پنهان و به ندرت آشکار اخلاقی نوجوانان نسل کنونی جامعه ما، رفتن به سوی میدان پرخطر روابط مذموم اخلاقی است. هدف این مقاله کندوکاوی در فهم علت ها، دلایل، زمینه ها و پیامدهای آسیب‌زای فردی و اجتماعی این نوع ارتباط‌ها در میان دانش آموزان دختر، براساس تجربه زیسته آنها، می‌باشد، تا از این رهگذر، راهکاری عملی و تربیتی، برای کاستن از این نوع روابط مذموم و پیامدهای آسیب زای اخلاقی آن‌ها ارایه نماید. از این رو، تلاش شده است تا با استفاده از روش پژوهش زیست‌نگاری و روایت، تجربه 10 نفر از دانش آموزان دختر مقطع اول و دوم دبیرستان از طریق مصاحبه، بازیابی، روایت و تحلیل شود. در متن پژوهش، ضمن مشخص نمودن برخی از عوامل و زمینه‌های پیدایش این گونه ارتباط‌ها، راهکاری پیشگیرانه برای عدم تحقق این نوع روابط، از منظر فلسفه تربیت در ساحت تربیت جنسی بیان شده است.
واژه‌های کلیدی
زیست نگاری – دانش آموزان- ارتباط مذموم اخلاقی- جنس مخالف- تربیت جنسی

کلیدواژه‌ها

موضوعات