دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، آبان 1387، صفحه 1-217