دوره و شماره: دوره 7، شماره 3 - شماره پیاپی 11، خرداد 1394، صفحه 1-152 (سال هفتم، شماره 3، پیاپی 11 بهار و تابستان 1394) 
مبنای ادراک و اقسام آن از منظر ابن‌سینا و پیامدهای تربیتی

صفحه 65-90

کمال نصرتی هشی؛ رضاعلی نوروزی؛ زهره متقی؛ نفیسه عباسپور؛ مهرنوش امینی


بررسی مفهوم امید در قرآن و روایات و نقش آن درتر بیت انسان

صفحه 135-152

مجید خاری آرانی؛ اکبر رهنما؛ زهرا علی‌اکبر زاده آرانی